Về việc thực hiện công tác Cải cách hành chính tại UBND phường Nguyễn Trãi ( từ ngày 1/1/2019 đến 30/4/2019)

Nội dung thông báo: 

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND  ngày 16/1/2019 của UBND quận Hà Đông về Cải cách hành chính nhà nước năm 2019, UBND phường Nguyễn Trãi đã xây dựng Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 18/1/2019 về cải cách hành chính nhà nước năm 2019 của phường Nguyễn Trãi.

Việc niêm yết mức thu phí, lệ phí chứng thực và các sổ theo dõi công tác chứng thực được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. UBND phường thường xuyên cập nhật, niêm yết các văn bản, quyết định về ban hành các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. Công tác rà soát, thống kê các TTHC được thực hiện thường xuyên, liên tục. Hiện nay, UBND phường đang thực hiện 139/143 TTHC, xây dựng 139 quy trình ISO TTHC, 08 quy trình dịch vụ công mức độ 3 lĩnh vực tư pháp, 01 quy trình dịch vụ công mức độ 3 lĩnh vực VHTT, 01 quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục trích lục bản sao hộ tịch.

Các TTHC được niêm yết công khai trên: Bảng niêm yết, Sổ đặt bàn viết hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và trên Cổng thông tin điện tử phường để người dân dễ dàng nhận biết.

Thời gian thực hiện giải quyết đối với các TTHC đã được rút ngắn. Cụ thể:

- Lĩnh vực Nội vụ: 10/14 TTHC

- Lĩnh vực Giáo dục đào tạo: 5/5 TTHC

- Lĩnh vực Thanh tra: 3/4 TTHC

- Lĩnh vực Lao động TBXH: 45/50 TTHC

- Lĩnh vực Tư pháp: 44/45 TTHC

- Lĩnh vực VHTT: 5/5 TTHC

- Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT: 2/2 TTHC

- Lĩnh vực Địa chính đô thị: 11/12 TTHC

- Lĩnh vực Đấu thầu: 2/2 TTHC

UBND phường đã bố trí  02 điểm hỗ trợ Dịch vụ công trực tuyến tại Nhà văn hóa TDP 4 và Nhà văn hóa TDP 6, thường xuyên bố trí cán bộ Đoàn trực để hỗ trợ và tuyên truyền tới người dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Từ đầu năm đến nay, UBND phường đã tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn và trước hạn 1.061 trường hợp. Trong đó, mức độ 2 là 830 trường hợp, mức độ 3 là 231 trường hợp.

Từ ngày 25/10/2018, theo sự chỉ đạo của thành phố Hà Nội và UBND quận Hà Đông, UBND phường Nguyễn Trãi đã thực hiện việc sử dụng phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của thành phố. Từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/4/ 2019, UBND phường đã tiếp nhận 1061 hồ sơ và tất cả hồ sơ đều được trả kết quả trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ chậm muộn.

 

Xem thêm thông báo